Pravidla soutěže „Velikonoce s Bonami”

 1. Obecná ustanovení
  1. Bonami.cz, a.s. se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, IČO: 242 30 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze B 18575 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.facebook.com/bonami.cz (dále jen „Facebook Bonami”) a https://www.bonami.cz (dále jen “Homepage Bonami”) soutěž s názvem „Velikonoce s Bonami“ (dále jen „Soutěž“).
  2. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 6. 3. 2018, 00:00 do 25. 3. 2018, 23:59 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.
  3. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook Inc. Každý účastník Soutěže osvobozuje společnost Facebook Inc. od všech závazků s ní souvisejících. Tato společnost také neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty Soutěžících.
 2. Účast v soutěži
  1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která splní soutěžní úkol dle čl. III. odst. 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
  2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci Pořadatele a dále též jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 3. Soutěžní úkol
  1. K zapojení se do Soutěže potřebuje Soutěžící zařízení s internetovým prohlížečem, internet a vlastní e-mailovou adresu.
  2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že zašle fotografii nebo fotografie se soutěžní tématikou (dále jen “Soutěžní příspěvek”) na e-mailovou adresu souteze@bonami.cz.
  3. Za Soutěžní příspěvky splňující podmínky Soutěže budou považovány pouze e-maily splňující zadání soutěže.
  4. Každý Soutěžící se může prostřednictvím své osobní e-mailové adresy zapojit do Soutěže pouze s jedním Soutěžním příspěvkem. Účast v Soutěži prostřednictvím vícero e-mailových adres je zakázána.
 4. Výhra, výherci
  1. Výhru v Soutěži představuje balíček obsahující: 1x Aroma svíčku v plechovce Copenhagen Candles, 1x světelný řetěz Irislights Pure Virtue, 1 x Vázu Sass & Belle Dip Glazed Pink, 1 x Vázu Sass & Belle Dip Glazed Turquoise (dále jen „Výhra“).
  2. Pořadatel si vyhrazuje Výhru uvedenou v těchto Pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné Výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  3. Výhercem Soutěže se stane 1 Soutěžící, který splní veškeré podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly, zejména soutěžní úkol, a jejichž Soutěžní příspěvek odborná porota složená ze zástupců Pořadatele vybere ze všech Soutěžních příspěvků nahraných během Soutěže jako ten nejlépe splňující podmínky dle čl. 3 odst. III těchto Pravidel (dále jen „Výherce“).
  4. Rozhodnutí o výběru vítězných Soutěžních příspěvků je plně v kompetenci poroty, konečné a Soutěžící ho nemohou dle těchto Pravidel rozporovat.
  5. Výherce Soutěže bude vyhlášen prostřednictvím e-mailu a Newsletteru dne 30. 3. 2018.
  6. Výherce dále souhlasí se zveřejněním jeho Soutěžního příspěvku v Newsletteru dne 30. 3. 2018 a na sociálních sítích Facebook a Instagram společnosti Bonami.cz, a.s.
 5. Předání výher
  1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím e-mailu s výzvou k poskytnutí údajů pro zaslání Výhry. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu Pořadatele do 7 dnů reagovat či neposkytne Pořadateli údaje nutné pro zaslání Výhry, vybere odborná porota jiného Výherce.
  2. Výhru nelze převádět na třetí osoby, vyplatit ji v hotovosti ani vyměnit za jiné věcné plnění. Výhra není právně vymahatelné.
 6. Osobní údaje
  1. Pořadatel Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje, zahrnující zejména jméno, příjmení, datum narození, korespondenční a e-mailovou adresu, a to jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.
  2. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a dále též, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat vysvětlení nebo může požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav a osobní údaje byly blokovány, provedena jejich oprava, doplnění nebo likvidace.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního emailu.
  2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
  3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
  4. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže, či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
  5. Datum vydání Pravidel: 28. 2. 2018, Bonami.cz, a.s.