Konkurs na Bonami

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Bonami.cz, a.s. z siedzibą Újezd 450/40, Praha 1, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu Facebook, na osi czasu fan-page’u Bonami.pl, tj. na stronie: https://www.facebook.com/BonamiPL/ . Od 06.03.2018, 00:00 do 25.03.2018, 23:59.
  3. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki:
   1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki:
   2. jest pełnoletnia,
   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. nie jest pracownikiem firmy Bonami,
   5. nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Bonami
  2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
  3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wykonać wszystkie kroki zadania konkursowego, co oznacza: wysłanie nam zdjęcia lub zdjęć wraz z komentarzem na adres e-mail: konkursy@bonami.pl. Uczestnik również, musi posiadać swój adres e-mail, aby wykonać zadanie konkursowe. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie uczestnictwa.
 3. NAGRODY
  1. Nagrodą w Konkursie jest jedna świeczka świeczka zapachowa w puszce Copenhagen Candles Calming, Girlanda świetlna Irislights Pure Virtue (10 lampek), Wazon Sass & Belle Dip Glazed Pink, Wazon Sass & Belle Dip Glazed Turquoise. Zwycięzca wybrany przez komisję zostanie ogłoszony dnia 30.03.2018 w naszym Newsletterze i na naszych kontach społecznościowych Facebook i Instagram Bonami.pl
  2. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą nagród będzie 1 uczestnik, który spełni wszystkie warunki ustanowione w niniejszym Regulaminie, zrealizuje konkursowe zadanie i zostanie wybrany przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
  3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
  4. Każdy uczestnik może wygrać jedynie raz w ciągu trwania całego konkursu.
  5. Decyzja o wyborze zwycięzców należy całkowicie do Komisji Konkursowej.
  6. Zwycięzca zostanie ogłoszony w naszym Newsletterze i na naszych kontach społecznościowych Facebook i Instagram Bonami.pl.
  7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, który równocześnie poniesie koszt tego przekazania.
  8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  9. Nagrody zostaną wysłane po zakończeniu całego konkursu, najpóźniej do dnia 15.04.2018.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
  1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
  2. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
  3. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
  4. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
  5. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
  6. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
  2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
  3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
  4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
  5. Data wydania Regulaminu: 28.02.2018, Bonami.cz, a.s.