Pravidlá súťaže “Veľkonočná súťaž s Bonami.”

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Bonami.cz, a.s. so sídlom Újezd 450/40, Praha 1, IČO: 242 30 111, zapísané v obchodnom registri vedenom na Městskom soude v Praze B 18575 (ďalej len „Organizátor“), vyhlasuje na stránkách https://www.facebook.com/bonami.sk (ďalej len „Facebook Bonami”) a http://www.bonami.sk/ (ďalej len „Homepage Bonami“) súťaž s názvom „Veľkonočná súťaž s Bonami“ (ďalej len „Súťaž“).
  2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v dobe od 6.3. 2018, 00:00 do 25.3. 2018, 23:59 (ďalej len „Doba trvania Súťaže”). Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania Súťaže.
  3. Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook Inc. Každý účastník Súťaže oslobodzuje spoločnosť Facebook Inc. od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich. Táto spoločnosť tiež neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety Súťažiacich.
 2. Účasť v súťaži
  1. Súťaže sa môže účastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní súťažnú úlohu podľa čl. III. odst. 2 Pravidiel ( ďalej len „Súťažiaci“).
  2. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ďalej tiež akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na tejto Súťaži, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občianskeho zákoníku, v platnom znení.
  3. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, že je mladší ako 18 rokov, je povinný si pre účasť v Súťaži zaistiť súhlas svojho zákonného zástupcu.
 3. Súťažná úloha
  1. K zapojeniu sa do Súťaže potrebuje Súťažiaci zariadenie s internetovým prehliadačom, internet a vlastnú emailovú adresu.
  2. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že zašle fotografiu alebo fotografie so súťažnou tématikou (ďalej len „Súťažný príspevok“) na e-mailovú adresu sutaze@bonami.sk. Za Súťažné príspevky splňujúce podmienky Súťaže budú považované e-mailové správy splňujúce podmienky.
  3. Každý Súťažiaci sa môže prostredníctvom svojho osobného e-mailového účtu zapojiť do Súťaže iba s jedným Súťažným príspevkom. Účasť v Súťaži prostredníctvom viacerých e-mailových adries je zakázaná.
 4. Výhra, výherci
  1. Výhru v Súťaži predstavuje jedna sviečka Aroma sviečka v plechovke Copenhagen Candles Calming, svetelná reťaz Irislights Pure Virtue (10 svetielok), váza Sass & Belle Dip Glazed Pink a váza Sass & Belle Dip Glazed Turquoise (ďalej len „Výhra“). Výherca ďalej súhlasí so zverejnením Súťažného príspevku v Newslettri dňa 30.3. 2018 a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram spoločnosti Bonami.
  2. Organizátor si vyhradzuje Výhru uvedenú v týchto Pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane Organizátora nebude možné Výhru obstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
  3. Výhercom Súťažného kola získavajúcim Hlavnú výhru sa stane vždy 1 Súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky Súťaže stanovené týmito Pravidlami, hlavne súťažnú úlohu, a jeho Súťažný príspevok odborná porota zložená zo zástupcov Organizátora vyberie zo všetkých Súťažných príspevkov nahraných počas Súťažného kola ako ten najlepší splňujúci podmienky podľa čl. 3 odst. III týchto Pravidiel (ďalej len „Výherca“).
  4. Rozhodnutie o výbere víťazného Súťažného príspevku je v kompetencii poroty konečné a Súťažiaci ho nemôžu podľa týchto Pravidiel rozporovať.
  5. Výherca Súťažného kola bude vyhlásený prostredníctvom Newslettru dňa 30.3. 2018.
 5. Predanie výhier
  1. Organizátor bude kontaktovať Výhercu prostredníctvom e-mailovej správy a následným zaslaním Výhry. V prípade, že nebude Súťažiaci na výzvu Organizátora reagovať či neposkytne Organizátorovi údaje nutné k zaslaniu Výhry, Výhra prepadá v prospech ďalšiemu súťažiacemu.
  2. Výhra bude doručená Výhercovi na adresu, ktorú zdelí Organizátorovi. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o Výhre alebo nedoručenie Výhry samotnej.
  3. Výhra bude odoslaná po skončení celej Súťaže, najneskôr však do 15. 4. 2018.
  4. Výhru nie je možné previesť na tretie osoby, vyplatiť ju v hotovosti ani vymeniť za iné vecné plnenie. Výhry nie sú právne vymáhateľné.
 6. Osobné údaje
  1. Organizátor Súťažiaceho informuje o tom, že v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov spracováva Súťažiacim poskytnuté osobné údaje, zahrňujúce hlavne meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčnú a e-mailovú adresu, a to ako správca týchto údajov pre účely kontroly v priebehu Súťaže, splnenie ich podmienok a predanie Výhry.
  2. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo prístupu ku svojim osobným údajom a ďalej tiež, ak zistí alebo sa domnieva, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, má právo požadovať vysvetlenie alebo môže požadovať, aby bol odstránený takto vzniknutý stav a osobné údaje boli blokované, prevedená ich oprava, doplnenie alebo likvidácia.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Súťažiaci je povinný účastniť sa Súťaže výlučne prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.
  2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek Súťaž bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať či zmeniť jej Pravidlá. Všetky zmeny Pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Zmena Pravidiel Súťaže nezakladá nárok Súťažiaceho na náhradu nákladov vynaložených v Súťaži. Organizátor môže podľa vlastného uváženia vyhlásiť doterajší priebeh Súťaže za neplatný z dôvodov akejkoľvek technickej alebo inej systémovej chyby. Pokiaľ z akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý je spôsobilý narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, bezpečnosť, čestnosť, poctivosť alebo riadny chod Súťaže, nebude môcť Súťaž pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si Organizátor právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť túto Súťaž.
  3. Organizátor nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov z týchto Pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za tlačové chyby.
  4. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť, a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo Súťaže v prípade, že by takýto Súťažiaci porušoval Pravidlá Súťaže, či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.
  5. Dátum vydania Pravidiel: 28. 2. 2018, BONAMI.CZ, a.s.